takaisin etusivulle


Ackerman, M. S., Pipek, V., & Wulf, V. (2003), Preface. Teoksessa M. S. Ackerman, V. Pipek, & V. Wulf (toim.), Sharin Expertise Beyond Knowledge Management (s. xi - xvii).
Cambridge (MA): MIT Press.


Eteläpelto, A. (1997). Asiantuntijuuden muuttuvat määritykset. Teoksessa J. Kirjonen, P. Remens, & A. Eteläpelto (toim.), Muuttuva asiantuntijuus (s. 86 - 102). Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Hakkarainen, K., Lonka, K., & Lipponen, L. (2004).
Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö.

Hytönen, T. (2002a). Exploring the practice of human recource development as field of professional expertice. Jyväskylä: Univesity of Jyväskylä. Viitattu 24.7.2006, saatavilla http://selene.lib.jyu.fi:8080/vaitos/studies/studeduc/9513912892.pdf

Hytönen, T. (2002b). Henkilöstön kehittäjät aikuiskasvatuksen toimintakentillä. Aikuiskasvatus, 22, (4), 274 – 285.

Iskala, T. & Hurme, T-R. (2006): Metakognitio teknologisissa oppimisympäristöissä. Teoksessa: Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. Toim. Järvelä, S. & Häkkinen, P. & Lehtinen, E. WSOY Oppimateriaalit Oy.

Järvelä, S. & Häkkinen, P. & Lehtinen, E. (2006): Motivaatio, emootiot ja oppimisen itsesäätely teknologiaympäristössä. Teoksessa: Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. Toim. Järvelä, S. & Häkkinen, P. & Lehtinen, E. WSOY Oppimateriaalit Oy.

Järvenoja, H. & Järvelä, S. (2006). Motivaation ja emootioiden säätely oppimisprosessin aikana. Teoksessa: Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. Toim. Järvelä, S. & Häkkinen, P. & Lehtinen, E. WSOY Oppimateriaalit Oy.

Kaleva 21.4.2007: Koululaisille halutaan omat tietsikat

Lehtinen, E.(toim.) 1997. Verkkopedagogiikka.Oy edita Ab.Helsinki

Lehtinen, E., & Palonen, T. (1997). Tiedon verkostoituminen – haaste asiantuntijuudelle. Teoksessa J. Kirjonen, P. Remens, & A. Eteläpelto (toim.),
Muuttuva asiantuntijuus (s. 103 - 121). Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Lipponen, L. & Lallimo, J. (2006): Oppimisen infrastruktuurit ja teknologian yhteisöllinen käyttö. Teoksessa:
Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. Toim. Järvelä, S. & Häkkinen, P. & Lehtinen, E. WSOY Oppimateriaalit Oy.

Majava, J. Kohti avointa oppimista: Henkilökohtaiset weblogit opetuksessa. Viitattu 11.5.2007, saatavilla http://www.valt.helsinki.fi/piirtoheitin/blog5.htm

Marton, F., & Booth, S. (1997).
Learnin and awareness. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Murtonen, M. (2004). Motivaatio ja työtä koskevat käsitykset asiantuntijaksi kehittymisessä. Teoksessa P. Tynjälä, J. Välimaa, & M. Murtonen (toim.),
Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä (s. 77 – 90). Jyväskylä: PS-kustannus.

Penuel, B., & Cohen, A. (2003). Coming to the Crossroads of Knowledge, Learning, and Technology: Integrating Knowledge Management and Workplace Learning. Teoksessa M. S. Ackerman, V. Pipek, & V. Wulf (toim.),
Sharin Expertise Beyond Knowledge Management (s. 57 – 76).
Cambridge (MA): MIT Press.

Ruohotie, P. (2002).
Oppiminen ja ammatillinen kasvu. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö.

Salovaara,H. (2004). Oppimisen teoriasta tukea tieto- ja viestintätekniikan käyttöön. Verkkomateriaali:
http://tievie.oulu.fi/verkkopedagogiikka

Storti, A. & Tulonen, A. 2005. Onnistunut verkko-opetus –tietoa, taitoa vai tuuria. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 31. Turun kaupungin painatuspalvelukeskus, Turku.

Tella, S., Vahtivuori, S., Vuorento, A., Wager, P. & Oksanen, U. (2001).
Verkko opetuksessa – opettaja verkossa. Helsinki: Edita Oyj.

Tynjälä, P. (1999).
Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistinen oppimiskäsityksen perusteita. Helsinki: Kirjayhtymä Oy

Tynjälä, P. (2003). Ammatillinen asiantuntijuus ja sen kehittäminen tietoyhteiskunnassa. Teoksessa J. Kirjonen (toim.), Tietotyö ja ammattitaito. Knowledge work and occupational competence. (s. 85 - 108). Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Vesterinen, M-L. (2002). Ammatillinen harjoittelu osana asiantuntijuuden kehittymistä ammattikorkeakoulussa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Viitattu 24.7.2006, saatavilla http://selene.lib.jyu.fi:8080/vaitos/studies/studeduc/9513913007.pdf

Wiio, O. A. (2000).
Viestinnän tietotekniikkaa ja esitysviestintää//. Lahti: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

URL 1. Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007- 2015. Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi

URL 2. www.eoppi.net/2/artikkelit_helia_luku2.asp

URL 3. http://mlab.uiah.fi/polut/Luovuus/luovuus.html

URL 4. http://www.dipoli.tkk.fi/ok/p/tehosalkku/oppiminen/motivaatio/motivaation_merkitys_oppimiselle.htm

URL 5. 10 teesiä tulevaisuuden koulutuksesta http://www.meaningprocessing.com/personalPages/tuomi/articles/InnovationsInLearning.pdf

URL 6. Tiede Webin aikakautena: laajentuva elektroninen maailma http://www.biomi.org/internet/tiede/nature2005-12.html

http://fiwikipedia.org/wiki/Wiki

http://www.mankeli.com/vitsit/25/

http://users.utu.fi/kavirt/webopaskorjattu/opas2.1.htm

http://www.dipoli.tkk.fi/ok/p/tehosalkku/oppiminen/motivaatio/motivaation_merkitys_oppimiselle.htm

http://opiblogilla.pbwiki.com/Annen%20virtuaaliluento%20aiheesta

https://www11.uta.fi/blog/jaana_franti/?p=8

http://www.cilt.org/


Lisäksi lähteinä on käytetty Edufeed-kurssin 1.3.-31.5.2007 luentomateriaalia.takaisin etusivulle