Luomme itse oman tulevaisuutemme

ja vaikutamme siihen millainen se on- ja millaiseksi se muotoutuu, kuinka käytämme teknologian tarjoamia ominausiiksia omassa työssämme, ja mikä on sen tuoma lisäarvo opetukselle? Tämä on kysymys joka lähtee yksilöllisistä tarpeista ja siitä millaista oppimista halutaan tukea. Arkielämän käytäntöihin teknologian tuoma lisäarvo lienee itsestäänselvyys: Muistitikulle voi tallentaa tietoa suuriakin määriä vaivattomasti, mobiiliteknologia puolestaan mahdollistaa oppimisen ajasta ja paikasta riippumattomuuden.
external image 415737408_52a261cceb_m.jpg
Teknologian itsetarkoitus on helpottaa arkielämää, olla ihmislähtöistä niin suunnitelulta kuin ergonomialtakin. Useisiin työtehtäviin teknologia on tuonutkin avun ja se helpottaa myös fyysisesti sellaista työtä mihin ihmisvoimin menisi aikaa ja resurssejakin. teknologian myötä välimatkat ihmisten välillä pienenevät näennäisesti: Voimme olla yhetydessä toiselle puolelle maailmaa sekunneissa. Webbikamerat tuovat esimerkiksi chattiin tai oppimiseen kaivatun face - to face elementin. Ennen olimme verkossa kasvottomia. Joskus käyttöliittymät voivat olla kuitenkin liian monimutkaisia ja vaativat käyttäjältä syvällistä ohjeisiin ja itse laitteeseen perehtymistä että sen käyttäminen olisi mahdollista. Tämä tuo eteen uuden ihmisryhmien välisen syrjäytymisen uhan. Lapset ovat tottuneita tvt:n käyttäjiä, mutta suuret ikäluokat eivät.

external image 438773640_e3e24f83f5_m.jpg
Metakognitiivista tietoa ja taitoa tarvitaan oppimisessa. Se on kiistatonta. Näitä taitoja voidaan kuitenkin oppia ja opetella. Ryhmätyön tekeminen vaatii oppimisen ja kuuntelemisen taitoja, se voi myös antaa osallistujilleen jotain enemmän kuin yksi osallistuja voisi antaa. Nykyisiä oppimisympäristöjä on kehitetty siihen suuntaan, että niiden avulla voisi tukea ja kehittää metakognitiivista tietoa - tehdä oppija tietoisemmaksi omista ajatteluprosesseista. Oppiminen ei tapahdu tyhjiössä vaan vaatii aktiivista ja osallistuvaa toimintaa niin yksilönä kuin ryhmässäkin. Tvt:n avulla tuettu oppiminen antaa myös ujommallekin yksilölle mahdollisuuden olla äänessä ja haastaa toiset ajattelemaan.

external image 474263057_0220389eda_m.jpg

Webyhteisöjä syntyy niin kurssin järjestäjän puitteissa, irl sekä virtuaalisesti. Yhteisön jäsenet voivat olla keskenään kiinnostuneita samoista asioista ja näin edesauttaa muita yhteisön jäseniä uuden tiedon hankkimisessa tai kokemusten jakamisessa. Aito yhteisöllisyys vaatii samoihin tavoitteisiin sitoutumista sekä aktiivista osallistumista. Yksin ei voi rakentaa yhteisöä vaikka kuulumme pakosta ainakin yhteen yhteisöön.

external image 483953636_77197d2259_m.jpg Aistitko saman, tunnetko saman? Lähiopetustilanteessa käytössä on kaikki aistit, aistit jotka motivoivat meitä oppimaan. Toiselle ihmiselle toimii ääni motivoivana tekijänä, toisille kuvat, vaihtelevuus tai into joka on tarttuvaa! Verkossa oppiminen tapahtuu pääosin kirjoittamalla. Toimimme vain muutamien aistien varassa. Motivoiminen tai motivaation ylläpitäminen voi olla ongelmallista. Lähiopetuksessa on kaikilla osanottajilla samanlainen "rytmi" - pace, kun taas verkossa korostuu oppijan oma aktiivisuus.

Parhaimmillaan motivaatio on sisäistä. Mutta myös sisäistä motivaatio on ylläpidettävä jollain tapaa.external image 491133208_13c2624cfb_m.jpgTämän päivän sosiaalinen media on meidän itsemme luoma. Luomme sen jakamalla omia kokemuksia nähtäväksi muille. Emme välttämättä odota, että muut kiinnostuisivat näistä asiosta. Kuitenkin, kuin sattumalta huomaamme kuuluvamme tai luovamme jotain yhteisöllistä kulttuuria ja tullaan osalliseksi osallistuvaa kulttuuria. Oppiminen ei ole ikään ja tilanteeseen sidottua, vaan koko elämän jatkuva prosessi.
Webissä olevia palveluohjelmistoja, joissa käyttäjät tuottavat toisille käyttäjille informaatiota tai palveluita kutsutaan sosiaaliseksi mediaksi. Käytetyimpiä sosiaalisen median edustajia ovat blogit, wikit, keskustelupalstat ja podcastit. Näissä käyttäjät jakavat keskenään mielipiteitä, näkemyksiä, kokemuksia ja näkökulmia. Ne ovat vain pieni osa yhä nopeammin kasvavasta ilmiöstä, jota jotkut ovat sanoneet Internetin uudeksi vallankumoukseksi tai Web 2.0:ksi. Joka tapauksessa sosiaalinen media on webin nopeimmin kasvava ilmiö, joka tavoittaa jatkuvasti uusia käyttäjiä, tapoja ja muotoja.
Paluu pääsivulle